Laatst bijgewerkt:Juli 23, 2020

Inleiding

De Algemene Voorwaarden beschrijven hoemytruenorthstar.com regelt uw gebruik van deze website http://mytruenorthstar.com. Lees de volgende informatie zorgvuldig om onze praktijken met betrekking tot uw gebruik van de website te begrijpen. Het bedrijf kan de Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Het bedrijf kan u op de hoogte brengen van de wijzigingen in de Voorwaarden met behulp van de beschikbare communicatiemiddelen. Het bedrijf beveelt u aan om de website regelmatig te controleren om de werkelijke versie van de Voorwaarden en hun vorige versies te zien.

Als u een juridische entiteit vertegenwoordigt, verklaart u dat u gerechtigd bent door een dergelijke juridische entiteit de Voorwaarden te sluiten als de juridische entiteit die u vertegenwoordigt.

Privacybeleid

Ons privacybeleid is beschikbaar op een aparte pagina. Ons privacybeleid legt u uit hoe wij informatie over u verwerken. U zult begrijpen dat u door uw gebruik van de website de verwerking van deze informatie erkent in overeenstemming met het Privacybeleid.

Uw account

Wanneer u de website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw account, wachtwoord en andere legitimatiegegevens en voor beveiligde toegang tot uw apparaat. U mag uw account aan niemand toewijzen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang tot uw account die het gevolg is van verduistering of diefstal van uw account. Het bedrijf kan de service weigeren of annuleren, uw account beëindigen en content verwijderen of bewerken.

Het bedrijf verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar (16). Als u jonger bent dan 16 jaar (16), mag u de website niet gebruiken en mag u onder geen enkele omstandigheid in de Voorwaarden ingaan.

Diensten

Op de website kunt u gebruik maken van Services die beschikbaar zijn op de website. U mag de diensten niet gebruiken voor de illegale doeleinden.

We kunnen, naar eigen goeddunken, kosten instellen voor het gebruik van de website voor u. Alle prijzen worden afzonderlijk gepubliceerd op relevante pagina's op de website. We kunnen, naar eigen goeddunken, te allen tijde elke vergoeding wijzigen.

We kunnen gebruik maken van gecertificeerde betalingssystemen, die ook kunnen hebben hun commissies. Dergelijke provisies kunnen worden geïmponnend op u wanneer u kiest voor een bepaald betalingssysteem. Gedetailleerde informatie over de commissies van dergelijke betalingssystemen kan worden gevonden op hun websites.

Diensten van derden

De website kan links bevatten naar andere websites, applicaties en platforms (hierna: "Gekoppelde vestigingen").

Het bedrijf heeft geen zeggenschap over de gekoppelde sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere materialen van de gekoppelde sites. Het Bedrijf maakt deze links beschikbaar voor u voor het verstrekken van de functionaliteit of diensten op de website.

Verboden gebruik en intellectuele eigendom

Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de website van een apparaat in overeenstemming met de Voorwaarden. U mag de website niet gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden. U mag de website niet gebruiken op een manier die de website kan uitschakelen, beschadigen of verstoren.

Alle inhoud aanwezig op de website bevat tekst, code, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, compilatie, software gebruikt op de website (hierna te noemen en hereinvoordat de "Content"). De Inhoud is eigendom van de Vennootschap of haar aannemers en beschermd door intellectuele eigendomsrechten die dergelijke rechten beschermen. U gaat ermee akkoord om alle copyright en andere eigendomsvermeldingen of beperkingen in de Content te gebruiken en u bent verboden de Content te wijzigen.

U mag niet publiceren, verzenden, wijzigen, reverse engineer, deelnemen aan de overdracht, of maken en verkopen afgeleide werken, of op enigerlei wijze gebruik maken van een van de Inhoud. Uw plezier op de website geeft u niet het recht om enig illegaal en ontoegestaan gebruik van de Inhoud te maken, en in het bijzonder zult u eigendomsrechten of kennisgevingen in de inhoud niet veranderen. U gebruikt de inhoud uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het bedrijf verleent u geen licenties voor de intellectuele eigendom van het bedrijf.

Het bedrijfsmateriaal

Door het posten, uploaden, inplaatsen, verstrekken of indienen van uw Content geeft u het Bedrijf om uw Content te gebruiken in verband met de activiteiten van het bedrijf van Bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten om uw Content te verzenden, openbaar te laten weergeven, openbaar te maken, openbaar te maken, te kopiëren, te reproduceren en te vertalen; en om uw naam te publiceren in verband met uw Content.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw inhoud. Het Bedrijf heeft geen verplichting om Content te publiceren of te genieten die u ons kan sturen en kan uw Content te allen tijde verwijderen.

Door het posten, uploaden, inplaatsen, verstrekken of indienen van uw Inhoud garandeert en vertegenwoordigt u dat u de eigenaar bent van alle rechten op uw Content.

Disclaimer van bepaalde passiva

De via de website beschikbare informatie kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. De onderneming is niet aansprakelijk voor deze onjuistheden en fouten.

Het bedrijf maakt geen opmerkingen over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en tijdigheid van de inhoud van de website en de diensten die beschikbaar zijn op de website. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, worden al deze Inhoud en diensten geleverd op de "as is" basis. De Onderneming verwerpt alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze Content en diensten, met inbegrip van garanties en bepalingen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, is het bedrijf in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolglijke, bijzondere, punitieve schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor het verlies van genot, gegevens of winst, in verband met het genot of de uitvoering van de website in het kader van het onvermogen of de vertraging om te genieten van de website of haar diensten, of voor een inhoud van de website, of anderszins voortvloeiend uit het genot van de website, gebaseerd op contract en niet-contractuele aansprakelijkheid of andere reden.

Indien in een bepaald geval de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid tot schadevergoeding in een bepaald geval verboden is, geldt de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid niet voor u.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om het Bedrijf, haar managers, bestuurders, medewerkers, agenten en derden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, voor kosten, verliezen, kosten (inclusief honoraria van advocaten), verplichtingen met betrekking tot of voortvloeiend uit uw genot of het onvermogen om te genieten van de website of de diensten en producten van de onderneming, uw schending van de Voorwaarden of uw schending van de rechten van derden, of uw schending van het toepasselijke recht. Het bedrijf kan de exclusieve verdediging en u zal samenwerken met het bedrijf in het bevestigen van alle beschikbare verdedigingen.

Beperking voor beëindiging en toegang

Het Bedrijf kan uw toegang en account beëindigen op de website en de bijbehorende diensten of enig onderdeel op elk gewenst moment, zonder kennisgeving, in geval van uw schending van de Voorwaarden.

Overige

Het toepasselijke recht van de Voorwaarden is het materiële recht van het land waar de vennootschap is opgericht, met uitzondering van de collisieregels. U zult de website niet gebruiken in rechtsgebieden die geen effect hebben op alle bepalingen van de Voorwaarden.

Geen joint venture, partnerschap, werkgelegenheid of agentschapsrelatie worden tussen u en de onderneming als gevolg van de Voorwaarden of het gebruik van de website geïmponerd.

Niets in de Voorwaarden zal een afwijking zijn van het recht van de onderneming om te voldoen aan gouvernementele, gerechtelijke, politie-en rechtshandhavingsverzoeken of eisen met betrekking tot uw plezier van de website.

Indien een deel van de Voorwaarden wordt bepaald om nietig te zijn of niet afdwingbaar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, dan zullen de nietin of niet-afdwingbare clausules worden beschouwd als vervangen door geldige en afdwingbare clausules die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke versie van de Voorwaarden en andere delen van de Voorwaarden van toepassing zijn op u en het Bedrijf.

De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de Vennootschap met betrekking tot het genot van de website en de Voorwaarden voorrang voor alle voorafgaande of mededelingen en aanbiedingen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en de Vennootschap.

De onderneming en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor een verzuim of vertraging om aan haar verplichtingen te voldoen wanneer de storing of vertraging het gevolg is van een reden voorbij de redelijke controle van de onderneming, met inbegrip van technische storingen, natuurrampen, blokkades, embargo's, rellen, handelingen, regelgeving, wetgeving of ordes van de overheid, terroristische daden, oorlog of enige andere kracht buiten de zeggenschap van de onderneming.

In het geval van controverses, eisen, vorderingen, geschillen, of oorzaken van de actie tussen de Vennootschap en u met betrekking tot de website of andere gerelateerde kwesties, of de Voorwaarden, u en de Company akkoord om te proberen om dergelijke controverses, eisen, vorderingen, geschillen, of oorzaken van de actie door goede trouw onderhandelen, en in geval van mislukking van dergelijke onderhandelingen, uitsluitend via de rechtbanken van het land waar het bedrijf is opgericht.

Klachten

Wij zijn toegewijd om eventuele klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Als u een klacht wilt indienen over deze Voorwaarden of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via onze website. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen beantwoorden. We hopen op een eventuele klacht die onder onze aandacht wordt gebracht, maar als u vindt dat uw klacht niet adequaat is opgelost, behoudt u zich het recht voor om contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Contactgegevens

Wij verwelkomen uw opmerkingen of vragen over onze Voorwaarden. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens die beschikbaar zijn op onze website.

 

Gebruiksvoorwaarden

Effectief vanaf 23 juli 2020.

Welkom bij de Novelty code Ltd (de "Service"). De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u de Service bekijkt of gebruikt op: http://mytruenorthstar.com. Controleer de onderstaande termen zorgvuldig. Door de Service te openen of te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, hebt u geen toegang tot of gebruik de Service.

PRIVACYBELEID

Het bedrijf respecteert de privacy van haar servicegebruikers. Gelieve te verwijzen naar het Privacybeleid van de Vennootschap waarin wordt uitgelegd hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken die betrekking heeft op uw privacy. Wanneer u de Service opent of gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit privacybeleid.

REGISTRATIE; REGELS VOOR HET GEDRAG VAN DE GEBRUIKER EN GEBRUIK VAN DE DIENST

U moet ten minste 16 jaar oud zijn om te registreren voor en gebruik maken van de Service.

Als u een gebruiker bent die zich aanmeldt voor de Service, zal het bedrijf een persoonlijk account aanmaken, dat een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord bevat om toegang te krijgen tot de Service en om berichten van het bedrijf te ontvangen. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord en/of account. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen, verliezen of schade voortvloeiend uit het ongeoorloofd gebruik van uw lidnaam, wachtwoord en/of account.

BEPERKINGEN GEBRUIKEN.

Uw toestemming om de Site te gebruiken is afhankelijk van de volgende beperkingen en gedragsbeperkingen voor het gebruik: U gaat ermee akkoord dat u onder geen enkele voorwaarde:

 • alle informatie te posten die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk, lasterlijk of raciaal, seksueel, religieus of anderszins verwerpelijk en beledigend is;
 • de dienst te gebruiken voor alle onwettige doeleinden of ter bevordering van illegale activiteiten;
 • een poging tot of schade aan misbruik of schade aan een andere persoon of groep;
 • de rekening van een andere gebruiker zonder toestemming te gebruiken;
 • valse of onjuiste informatie verstrekken bij de registratie van een rekening;
 • de goede werking van de dienst verstoren of trachten te hinderen;
 • een geautomatiseerd gebruik van het systeem maken, of enige actie ondernemen die wij achten om een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze servers of netwerkinfrastructuur op te leggen of op te leggen;
 • geen robot-uitsluitingsheaders of andere maatregelen die we nemen om de toegang tot de Service te beperken of om gebruik te maken van software, technologie of apparatuur om de dienst te schrapen, te crawlen of te crawlen of om gegevens te manipuleren of te manipuleren; of
 • publiceren of koppelen aan schadelijke inhoud die bedoeld is om de browser of computer van een andere gebruiker te beschadigen of te verstoren.

BEPERKINGEN VAN DETACHERING EN GEDRAG.

Wanneer u uw eigen gepersonaliseerde account maakt, kunt u in staat zijn om ("Gebruikersinhoud") te leveren. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud die u post, uploadt, link naar of anderszins beschikbaar maakt via de Service. U gaat ermee akkoord dat we alleen optreden als een passieve conduit voor uw online distributie en publicatie van uw Gebruikersinhoud. Het bedrijf, echter, behoudt zich het recht voor om alle Gebruikerscontent van de Service naar eigen goeddunken te verwijderen.

De volgende regels hebben betrekking op gebruikersinhoud. Door het verzenden en indienen van een gebruikersinhoud tijdens het gebruik van de Service, gaat u akkoord als volgt:

 • U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw account en de activiteit die zich voordoet terwijl u bent aangemeld bij of tijdens het gebruik van uw account;
 • U zult geen informatie plaatsen die kwaadaardig, vals of onnauwkeurig is;
 • U zult geen inhoud indienen die auteursrechtelijk beschermd is of onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy, publiciteit, handelsgeheim, enz., tenzij u de eigenaar van dergelijke rechten bent of de juiste toestemming van de rechtmatige eigenaar heeft om deze inhoud specifiek te onderwerpen; en
 • U bevestigt hierbij dat wij het recht hebben om te bepalen of een van uw Gebruikersinhoud-inzendingen geschikt zijn en in overeenstemming zijn met deze Servicevoorwaarden, alle en/of al uw inzendingen te verwijderen en uw account met of zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke aansprakelijkheid, verlies of schade die optreedt als gevolg van het gebruik van een gebruikersinhoud die u beschikbaar stelt of toegang via uw gebruik van de Dienst is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor een openbaar display of misbruik van uw gebruikersinhoud. Het bedrijf doet dit niet en kan niet alle gebruikersinhoud vooraf controleren of bewaken. Echter, naar onze goeddunken, wij, of de technologie die we gebruiken, kunnen monitoren en/of registreren van uw interacties met de Dienst.

DISCLAIMER ONLINE

Adviezen, advies, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld, maar niet rechtstreeks door de Vennootschap, zijn die van hun respectieve auteurs, en moeten niet noodzakelijkerwijs worden gebruikt. Deze auteurs zijn uitsluitend verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Het bedrijf garandeert niet de juistheid, volledigheid, of bruikbaarheid van alle informatie over de Dienst en noch voert de Vennootschap goedkeuren noch onderschrijven, noch is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de juistheid of betrouwbaarheid van een advies, advies of verklaring van andere partijen dan de Vennootschap. Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige gebruikersinhoud dat u of enige andere gebruiker of derde partij posten of stuurt over de Dienst. In geen geval zal het bedrijf verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van iemands afhankelijkheid van informatie of andere inhoud geplaatst op de Dienst, of overgedragen aan gebruikers.

Hoewel het bedrijf streeft naar het afdwingen van deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u worden blootgesteld aan gebruikersinhoud die onjuist of verwerpelijk is. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, maar heeft geen verplichting, om de materialen die zijn gepost in de openbare ruimtes van de dienst te controleren of om de toegang van een gebruiker tot de Dienst te beperken of te ontkennen of andere passende maatregelen te nemen als een gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden schendt of in elke activiteit die de rechten van een persoon of entiteit schendt of die wij onwettig, beledigend, beledigend, schadelijk of kwaadaardig achten. Het bedrijf heeft het recht om elk materiaal dat in zijn enig advies in strijd is met of wordt beweerd te schenden, de wet of deze overeenkomst te verwijderen of dat mogelijk beledigend is, of dat de rechten, de schade of de veiligheid van de gebruikers of anderen zou kunnen schenden. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en/of civielrechtelijke vervolging in het kader van de wet. Als u zich bewust wordt van misbruik van onze Service, neem dan contact met ons op op http://mytruenorthstar.com.

LINKS NAAR ANDERE SITES EN/OF MATERIALEN

Als onderdeel van de Service kan het bedrijf u handige links naar websites van derden ("Third Party Sites") en content of items die toebehoren aan of van derden (the" Third Party Applications, Software of Content "). Deze links worden verstrekt in de vorm van beleefdheid aan serviceabonnees. Het bedrijf heeft geen zeggenschap over Third Party Sites en Third Party Applications, Software of Content of de promoties, materialen, informatie, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze Third Party Sites of Third Party Applications, Software of Content. Dergelijke Third Party Sites en Third Party Applications, Software of Content worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van de Company, en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor een derde partij die toegang krijgt via de Site of door toepassingen van derden, Software of Content geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanuit de Site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, offensiviteit, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van de Sites van derden of de toepassingen van derden, Software of Content. Het opnemen van, het koppelen aan of het mogelijk maken van het gebruik of de installatie van een Site van een derde of een derde partij toepassingen, software of inhoud impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door de Vennootschap. Als u besluit om de Site te verlaten en toegang te krijgen tot de Sites van derden of om toepassingen, software of content van derden te gebruiken of te installeren, doet u dat op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat onze voorwaarden en beleid niet langer gelden. U moet de toepasselijke voorwaarden en beleidsdefinities bekijken, inclusief privacy en het verzamelen van gegevens, van elke site waarnaar u navigeert van de site of die betrekking heeft op toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de site.

AUTEURSRECHTKLACHTEN EN AUTEURSRECHTAGENT

(a) Beëindiging van herhaalde overtredingen. Het bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt de gebruikers hetzelfde te doen. Het bedrijf heeft een beleid aangenomen en uitgevoerd dat voorziet in de beëindiging in de juiste omstandigheden van gebruikers van de Dienst die herhalen infringers The Company kan de toegang voor deelnemers beëindigen of gebruikers die zijn gevonden herhaaldelijk om te bieden of post beschermd derde inhoud zonder de nodige rechten en rechten.

(b) Kennisgevingen. Als u een eigenaar van het auteursrecht of een agent daarvan bent en in goed vertrouwen gelooft dat alle op de dienst geleverde materialen inbreuk maken op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen door de volgende informatie te sturen naar de door Novelty code Ltd aangewezen auteursrechtagent:

 1. De datum van uw aanmelding;

   

 2. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van een exclusief recht op te treden dat zou worden geschonden;

   

 3. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele onlinesite worden hersteld door één enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

   

 4. Een beschrijving van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het voorwerp is van een inbreukmakende activiteit en informatie die toereikend is om een dergelijk werk te kunnen vinden;

   

 5. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

   

 6. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarop geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

   

 7. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en onder strameling van meineed, dat u gemachtigd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat zou worden geschonden.

(c) Raadgevingen. Als u van mening bent dat uw gebruikersinhoud die is verwijderd van de Site niet wordt geschonden, of dat u de autorisatie van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of overeenkomstig de wet hebt, om de inhoud van uw Gebruikersinhoud te posten en te gebruiken, dan kunt u een tegenbericht sturen met de volgende informatie aan onze copyrightagent met behulp van de bovenstaande contactgegevens:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening;

   

 2. een beschrijving van de verwijderde inhoud en de plaats waar de inhoud is verschenen voordat deze is verwijderd;

   

 3. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de inhoud is verwijderd als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de inhoud; en

   

 4. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de wetten van het Verenigd Koninkrijk en een verklaring dat u de betekening of kennisgeving van het proces aanvaardt van de persoon die de kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft verstrekt.

Indien de copyright-agent van het bedrijf een tegenbericht ontvangt, kan de onderneming een kopie van de aankondiging van de teller naar de oorspronkelijke klagende partij sturen, waarin hij deze persoon ervan in kennis stelt dat hij de verwijderde inhoud in tien werkdagen kan herstellen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een actie op zoek naar een gerechtelijk bevel tegen de aanbieder van de inhoud, lid of gebruiker, kan de verwijderde inhoud (in het bedrijf discretie) worden hersteld op de Site in 10-14 werkdagen of meer na ontvangst van de contra-kennisgeving.

LICENTIEVERLENING

Door een gebruikersinhoud via de Service te plaatsen, verleent u uitdrukkelijk, en vertegenwoordigt en garandeert u dat u het recht heeft om aan de Vennootschap een royalty-vrij, onderlicentiebaar, overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie te verlenen voor het gebruik, reproduceren, wijzigen, publiceren, lijstinformatie over, bewerken, vertalen, openbaar maken, openbaar maken, en het maken van afgeleide werken van alle dergelijke Gebruikers Content en uw naam, stem, en/of gelijkenis zoals vervat in uw Gebruikerscontent, indien van toepassing, geheel of gedeeltelijk, en in elke vorm, media of technologie, ongeacht of dit nu bekend is of hierna ontwikkeld, voor gebruik in verband met de dienst.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat wij en onze licentiegevers eigenaar blijven van alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook met betrekking tot de Service, met inbegrip van de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Andere productnamen en bedrijfsnamen die in de Service worden vermeld, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaren. Wij behouden ons alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in het kader van deze Overeenkomst.

E-MAIL KAN NIET WORDEN GEBRUIKT OM BERICHT TE VERSTREKKEN

Mededelingen die via het e-mail-en berichtensysteem van de dienst worden gedaan, vormen geen juridische kennisgeving aan de onderneming of een van haar ambtenaren, werknemers, agenten of vertegenwoordigers in elke situatie waarin de onderneming op grond van een contract of een wet of een verordening van tevoren wordt verzocht.

TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER VOOR HET ONTVANGEN VAN MEDEDELINGEN IN ELEKTRONISCHE VORM

Voor contractuele doeleinden, u (a) toestemming om mededelingen van het bedrijf in een elektronische vorm te ontvangen via het e-mailadres dat u heeft ingediend; en (b) het ermee eens dat alle Gebruiksvoorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, informatieverschaffing en andere communicatie die het bedrijf aan u verstrekt elektronisch voldoen aan alle wettelijke eisen dat dergelijke communicatie zou voldoen als het zou worden schriftelijk. Het voorgaande heeft geen invloed op uw niet-ontheffbare rechten.

We kunnen ook gebruik maken van uw e-mailadres, om u andere berichten, met inbegrip van informatie over het bedrijf en speciale aanbiedingen. U kunt kiezen uit een dergelijke e-mail door het wijzigen van uw account instellingen of het verzenden van een e-mail naar Novelty code Ltd.

Door te kiezen kunt u voorkomen dat u berichten ontvangt met betrekking tot het bedrijf of de speciale aanbiedingen.

GARANTIE

DE DIENST WORDT GELEVERD "AS IS," ZONDER ENIGE GARANTIE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST HET BEDRIJF UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK, STILZWIJGENDE OF WETTELIJKE GARANTIES, MET BETREKKING TOT DE DIENST AF, MET INBEGRIP VAN EEN ONBEPERKTE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUK. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, HET BEDRIJF MAAKT GEEN GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING DAT DE TOEGANG TOT OF DE WERKING VAN DE DIENST ZAL WORDEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS. U DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO OP VERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN EN/OF HET GEBRUIK VAN BESTANDEN, INFORMATIE, INHOUD OF ANDER MATERIAAL DAT WORDT VERKREGEN VAN DE DIENST. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN OF NIET TOESTAAN DISCLAIMERS VAN GARANTIE, ZODAT DEZE BEPALING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN DE SCHADE; RELEASE

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS HET BEDRIJF, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, BESTUURDERS OF WERKNEMERS, OF HAAR LICENTIEGEVERS OF PARTNERS, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES VAN WINST, GEBRUIK OF GEGEVENS, OF VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDIGE SCHADE, DIE ECHTER VOORTVLOEIT UIT (A) HET GEBRUIK, OPENBAARMAKING OF WEERGAVE VAN UW GEBRUIKERSINHOUD; (B) UW GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST TE GEBRUIKEN; (C) DE DIENST IN HET ALGEMEEN OF DE SOFTWARE OF SYSTEMEN DIE DE DIENST BESCHIKBAAR MAKEN; OF (D) EVENTUELE ANDERE INTERACTIES MET HET BEDRIJF OF ENIGE ANDERE GEBRUIKER VAN DE DIENST, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, TORT (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN OF HET BEDRIJF AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS ER EEN OPLOSSING IS GEVONDEN DIE HIERIN IS OPGENOMEN, IS NIET GEBLEKEN VAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT OF NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPALING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Als u een geschil met een of meer gebruikers of een handelaar van een product of dienst die u bekijkt met behulp van de Service, u ons (en onze officieren, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van vorderingen, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke aard en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verbonden met dergelijke geschillen.

WIJZIGING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en zullen deze Gebruiksvoorwaarden bijwerken in het geval van dergelijke wijzigingen. Het is uw enige verantwoordelijkheid om de Site van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen in de Overeenkomst te bekijken. Als u doorgaat met het gebruik van de Site, geeft u aan dat u akkoord gaat met onze herzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden. Echter, we zullen u op de hoogte van het materiaal wijzigingen aan de voorwaarden door het plaatsen van een bericht op onze homepage en/of het verzenden van een e-mail naar het e-mailadres dat u ons verstrekt bij de registratie. Om deze extra reden dient u uw contact-en profielgegevens actueel te houden. Wijzigingen in deze Voorwaarden of ontheffing van de rechten van de Vennootschap mogen niet geldig of effectief zijn, behalve in een schriftelijke overeenkomst met de fysieke handtekening van een officier van de Vennootschap. Geen enkele ontheffing of wijziging van deze Overeenkomst door de Vennootschap via een telefonische of elektronische communicatie is geldig.

ALGEMENE TERMEN

Indien een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel van de Overeenkomst worden uitgelegd in overeenstemming met het toepasselijke recht. De resterende porties zullen volledig van kracht blijven. Elke nalatigheid van de kant van de onderneming om een bepaling van deze overeenkomst af te dwingen zal niet worden beschouwd als een opheffing van ons recht om deze bepaling te handhaven. Onze rechten in het kader van deze overeenkomst zullen elke beëindiging van deze overeenkomst overleven.

U gaat ermee akkoord dat elke oorzaak van actie in verband met of voortvloeiend uit uw relatie met het bedrijf, moet beginnen binnen een jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan. Zo niet, dan is de oorzaak van de actie definitief uitgesloten.

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site vallen onder de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met wetsbepalingen.

Het Bedrijf kan deze Servicevoorwaarden en/of het Privacybeleid van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk, aan een persoon of entiteit toewijzen of delegeren op elk moment met of zonder uw toestemming. U mag geen rechten of verplichtingen toekennen of delegeren onder de voorwaarden van de dienst of het privacybeleid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke niet-geautoriseerde opdracht en delegatie door u is ongeldig.

U ERKENT DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN, DE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEGRIJPT EN AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN ZAL ZIJN. U ERKENT VERDER DAT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN SAMEN MET HET PRIVACYBELEID OP http://mytruenorthstar.com DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN ONS VERTEGENWOORDIGEN EN DAT HET EEN VOORSTEL OF EEN EERDERE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST VERVANGT, EN ALLE ANDERE COMMUNICATIE TUSSEN ONS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST.